وبلاگ آموزشي زراعتکار        *بزرگترین فن زندگی استفاده از فرصت های بی نظیری است که بر ما می گذرد .        *افراد ضعیف الاراده همیشه منتظر معجزات و وقایع خارق العاده هستند، افراد قوی الاراده ، خود خالق معجزات و وقایع خارق العاده هستند         * انسان برای پيروزی آفريده شده است، او را ميتوان نابود کرد ولی نميتوان شکست داد.         * *آنکه می‌خواهد روزی پريدن آموزد، نخست می‌بايد ايستادن، راه رفتن، دويدن و بالارفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی‌کنند.        *اندیشیدن آسان است و عمل کردن دشوار. اما مشکل ترین کارها عمل کردن به چیز هایی است که می اندیشیم        . مدیریت علم هنر آموخته هاست مدیریت هنر است، هنر آموختن هر آن چه سال ها با سعي و تلاش اندوخته است.         سكوت حصاري است دور حكمت        * بزرگترین فن زندگی استفاده از فرصت های بی نظیری است که بر ما می گذرد.        *سخاوت آن نیست که آنچه را من بیش از تو به آن نیاز دارم به من ببخشی ، بلکه آن است که به من ببخشی ، آنچه بیش از من به آن احتیاج داری         *افراد ضعیف الاراده همیشه منتظر معجزات و وقایع خارق العاده هستند، افراد قوی الاراده ، خود خالق معجزات و وقایع خارق العاده هستند        *آنکه می‌خواهد روزی پريدن آموزد، نخست می‌بايد ايستادن، راه رفتن، دويدن و بالارفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی‌کنند.         ** انسان برای پيروزی آفريده شده است، او را ميتوان نابود کرد ولی نميتوان شکست داد..       

html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > آموزشی - نمونه سوالات امتحانی ابتدایی-راهنمایی-دبیرستان


وبلاگ آموزشی زراعتکار 
نمونه سوالات امتحانی راهنمایی و دبیرستان
نمونه سوالات امتحانی دبیرستان
بانک نمونه سوالات امتحانی ابتدایی راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی

 

بانک نمونه سوالات امتحانی  ابتدایی راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی

 

http://mizanian.blogfa.com/

 

 

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

نمونه سوالات نهایی راهنمایی و دبیرستان
نمونه سوالات مقطع ابتدایی
دانلود نمونه سوال دروس دوم متوسطه
نمونه سوال اول راهنمایی درس به درس

 

نمونه سوال اول راهنمایی درس به درس

 

دینی

درس اول      درس دوم      درس سوم      درس چهارم     درس پنجم     درس ششم     درس هفتم 

درس هشتم    درس نهم    درس دهم     درس يازدهم   درس دوازدهم    درس سيزدهم   درس چهاردهم
 

درس پانزدهم   درس شانزدهم   درس هفدهم    درس هجدهم    درس نوزدهم   درس بيستم
 

 
درس بيست و يكم     درس بيست و دوم
  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


جغرافی

درس اول     درس دوم     درس سوم     درس چهارم      درس پنجم    درس ششم     درس هفتم 

درس هشتم       درس نهم    درس دهم     درس يازدهم     درس دوازدهم    درس سيزدهم
 

درس چهاردهم       درس پانزدهم     درس شانزدهم    درس هفدهم    درس هجدهم    درس نوزدهم
 

درس بيستم    درس بيست و يكم    درس بيست و دوم   درس بيست و سوم    درس بيست و چهارم
 

درس بيست و پنجم


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------


-انگلیسی

درس اول تا سوم        درس چهارم         درس پنجم         درس ششم        درس هفتم 

درس هشتم
       درس نهم        درس دهم 

----------------------------------------------------------------------------------------------------


علوم 

درس اول    درس دوم   درس سوم      درس چهارم     درس پنجم     درس ششم     درس هفتم 

درس هشتم      درس نهم      درس دهم      درس يازدهم      درس دوازدهم      درس سيزدهم
 

درس چهاردهم     درس پانزدهم  -----------------------------------------------------------------------------------------------------


اجتماعی

درس اول      درس دوم          درس سوم     درس چهارم    درس پنجم    درس ششم     درس هفتم 

درس هشتم       درس نهم     درس دهم    درس يازدهم     درس دوازدهم     درس سيزدهم   

درس چهاردهم     درس پانزدهم    درس شانزدهم     درس هفدهم
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


ریاضیات

اعداد اعشاري                  اعداد صحيح              آمار               هندسه 1           حساب  
            
 
كسر متعارف                   تناسب                 توانها
  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


عربی

درس اول        درس دوم        درس سوم       درس چهارم       درس پنجم       درس ششم 

درس هفتم        درس هشت          درس نهم      درس دهم     درس يازدهم     
درس دوازدهم

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


تاریخ

درس اول       درس دوم      درس سوم       درس چهارم       درس پنجم       درس ششم   

درس هفتم      درس هشتم       درس نهم     درس دهم     درس يازدهم       درس دوازدهم
 

درس سيزدهم        درس چهاردهم     درس پانزدهم     درس شانزدهم     درس هفدهم   درس هجدهم 

 

                                                                                             

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

نمونه سوال دروس مختلف دوم راهنمایی درس به درس

 

نمونه سوال دروس مختلف دوم راهنمایی درس به درس


-  عربی

درس اول       درس دوم      درس سوم     درس چهارم      درس پنجم      درس ششم     درس هفتم 

درس هشتم       درس نهم      درس دهم    درس يازدهم
  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


جغرافی

درس اول       درس دوم      درس سوم     درس چهارم    درس پنجم     درس ششم   درس هفتم 

 
درس هشتم      درس نهم    درس دهم        درس يازدهم       درس دوازدهم    درس سيزدهم
 

درس چهاردهم     درس پانزدهم    درس شانزدهم      درس هفدهم     درس هجدهم      درس نوزدهم
 

درس بيستم     درس بيست و يكم    درس بيست و دوم    
درس بيست و سوم 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

علوم 

درس اول - مواد       درس اول     درس دوم      درس سوم     درس چهارم      درس پنجم
 
درس ششم         درس هفتم      درس هشتم     درس نهم      درس دهم     درس يازدهم
 

درس دوازدهم       درس سيزدهم       درس چهاردهم
  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
اجتماعی

درس اول      درس دوم     درس سوم     درس چهارم    درس پنجم      درس ششم     درس هفتم

درس هشتم    درس نهم       درس دهم    درس يازدهم     درس دوازدهم     درس سيزدهم
  

درس چهاردهم     درس پانزدهم    درس شانزدهم 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


دینی

درس اول       درس دوم     درس سوم    درس چهارم     درس پنجم     درس ششم     درس هفتم 

درس هشتم    درس نهم    درس دهم     درس يازدهم    درس دوازدهم     درس سيزدهم
   

درس چهاردهم     درس پانزدهم    درس شانزدهم   درس هفدهم    درس هجدهم
   

درس نوزدهم       
درس بيستم

------------------------------------------------------------------------------------------------------


حرفه و فن

درس اول     درس دوم      درس سوم     درس چهارم    درس پنجم   

درس ششم     درس هفتم    
درس هشتم
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


ریاضی

اعداد صحيح 1                            اعداد صحيح   2

دستگاه شمارش
                هندسه                     جذر         

مينا                   مجموعه و زير مجموعه              مجموعه و زير مجموعه 2
    


توان 1           
توان 2

                    
---------------------------------------------------------------------------------------------------تاریخ

درس اول       درس دوم       درس سوم       درس چهارم      درس پنجم      درس ششم  

درس هفتم      درس هشتم      درس نهم     درس دهم      درس يازدهم


----------------------------------------------------------------------------------------------------


انگلیسی

درس اول      درس دوم     درس سوم     درس چهارم     درس پنجم     درس ششم     


درس هفتم      درس هشتم      درس نهم
 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

نمونه سوال سوم راهنمایی درس به درس

 

نمونه سوال سوم راهنمایی درس به درس                                                           

عربی


درس اول                درس دوم                درس سوم          درس چهارم     درس پنجم


درس ششم               درس هفتم               درس هشتم                 درس نهمدرس دهم

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

زبان انگلیسیدرس اول
         درس دوم               درس سوم       درس چهارم        درس پنجم


درس ششم
        درس هفتم       درس هشتم      درس نهم           درس دهم

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 تاریخدرس اول         درس دوم        درس سوم      درس چهارم     درس پنجم      درس ششم


درس هفتم
       درس هشتم      درس نهم     درس دهم     درس يازدهم  
 
درس دوازدهم     درس سيزدهم      درس چهاردهم      درس پانزدهم     درس شانزدهم


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ریاضی


نام درس : توانها

نام درس : هندسه      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
   حرفه و فن


درس اول          درس دوم               درس سوم           درس چهارم 

درس پنجم
           درس ششم           درس هفتم           درس هشتم

----------------------------------------------------------------------------------------------------

جغرافی


درس اول         درس دوم          درس سوم           درس چهارم        درس پنجم  

 
درس ششم       درس هفتم        درس هشتم       درس نهم       درس دهم
  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


دینی


درس اول         درس دوم          درس سوم           درس چهارم           درس پنجم 

درس ششم
      درس هفتم       درس هشتم        درس نهم          درس دهم  

درس يازدهم      درس دوازدهم     درس سيزدهم     
درس چهاردهم  

درس پانزدهم
    درس شانزدهم     درس هفدهم     درس هجدهم    درس نوزدهم    درس بيست

----------------------------------------------------------------------------------------------------


اجتماعیدرس اول      درس دوم     درس سوم     درس چهارم     درس پنجم     درس ششم   

   
درس هفتم      درس هشتم      درس نهم       درس دهم             رس يازدهم
 

       
درس دوازدهم         درس سيزدهم      درس چهاردهم
     

نمونه سوالات نوبت اول                 نمونه سوالات نوبت دوم
  

---------------------------------------------------------------------------------------------------


فارسی


دانش ادبي            دستور         نگارش            لغت 

 
تاريخ ادبيات               پيش آزمون                 آزمون پاياني

 

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

نمونه سوال دروس مختلف سوم متوسطه

 

نمونه سوال دروس مختلف سوم متوسطه

 

 

نمونه سوال حسابان

نمونه سوال1     پاسخنامه

نمونه سوال2           پاسخنامه

نمونه سوال 3

نمونه سوال 4

نمونه سوال5  

 

نمونه سوال هندسه

نمونه سوال1

نمونه سوال2

نمونه سوال3

نمونه سوال4

نمونه سوال5

 

نمونه سوال جبر

نمونه سوال1

نمونه سوال2

نمونه سوال3

نمونه سوال4

 

نمونه سوال فيزيك

نمونه سوال1

نمونه سوال2

نمونه سوال3

نمونه سوال4

نمونه سوال5

 

نمونه سوال شيمي

نمونه سوال1

نمونه سوال2

نمونه سوال3

نمونه سوال4

 

نمونه سوال ديني

نمونه سوال1

نمونه سوال2

 

نمونه سوال عربي

نمونه سوال1

نمونه سوال2

نمونه سوال3

نمونه سوال4

 

نمونه سوال زبان فارسي

نمونه سوال1

نمونه سوال2

نمونه سوال3

نمونه سوال4

نمونه سوال5

 

نمونه سوال ادبيات

نمونه سوال1       پاسخنامه

نمونه سوال2

نمونه سوال3

نمونه سوال4

نمونه سوال5

 

نمونه سوال زبان خارجه

نمونه سوال1     پاسخنامه 

نمونه سوال2    پاسخنامه

 

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

نمونه سوال دروس مختلف پیش دانشگاهی

 

نمونه سوال دروس مختلف پیش دانشگاهی

 

نمونه سوالات هماهنگ هندسه تحلیلی

نمونه سوال1

نمونه سوال2

نمونه سوال3

نمونه سوال4

 

نمونه سوالات هماهنگ ریاضیات گسسته

نمونه سوال1

نمونه سوال2

نمونه سوال3

نمونه سوال4

 

 نمونه سوالات هماهنگ حساب ديفرانسيل و انتگرال۱

نمونه سوال1

نمونه سوال2

نمونه سوال3

نمونه سوال4

 

نمونه سوالات هماهنگ حساب ديفرانسيل و انتگرال۲

نمونه سوال1

نمونه سوال2

نمونه سوال3

 

نمونه سوالات هماهنگ فيزيك۱

نمونه سوال1

نمونه سوال2

نمونه سوال3

نمونه سوال4

نمونه سوال5

نمونه سوال6

نمونه سوالات هماهنگ زبان و ادبيات فارسي

نمونه سوال 1

نمونه سوال2

نمونه سوال3

 

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

جزوه فیزیک پایه و پیش دانشگاهی

 

جزوه فیزیک پایه و پیش دانشگاهی

 

قسمت اول                                  قسمت دوم                                 قسمت سوم   

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

جزوه دروس علوم پایه .شیمی پیش دانشگاهی ۲و ۱
جزوه درس عربی

 

جزوه درس عربی

جلسه اول                          

 جلسه دوم                      

 جلسه سوم

جلسه چهارم                     

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه يازدهم

جلسه دوازدهم

جلسه سيزدهم

جلسه چهاردهم

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

نمونه سوالات اول دبيرستان

 

نمونه سوالات بعضي ها به صورت word و بعضي ها شون به صورت pdfهستند .اگه نرم افزار adobe acrobate reader رو كامپيوترتون نصب نيست مي تونيد اونو از اینجا دانلود كنيد

 

نمونه سوال رياضي

نمونه سوال1

نمونه سوال2

نمونه سوال3

نمونه سوال4

 

نمونه سوال فيزيك

نمونه سوال1

 

نمونه سوال شيمي

نمونه سوال1

نمونه سوال2    پاسخنامه

نمونه سوال3

 

نمونه سوال ديني

نمونه سوال1

 

نمونه سوال عربي

نمونه سوال1

نمونه سوال2

 

نمونه سوال زبان فارسي

نمونه سوال1

 

نمونه سوال ادبيات

نمونه سوال1

 

نمونه سوال زبان خارجه

نمونه سوال1

نمونه سوال2     پاسخنامه

نمونه سوال3     پاسخنامه

 

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

فرهنگ جامع عربی به فارسی دوره ی راهنمایی و دبیرستان
بانک نمونه سوالات امتحانی ابتدایی،راهنمایی و دبیرستان . ش۲

 

بانک نمونه سوالات امتحانی 

ابتدایی،راهنمایی و دبیرستان. ش۲

 

 

بانک سوالات عربی یک

سوالات پیش دانشگاهی

نمو نه سوالات عربی دبیرستان

متن کامل کتابهای درسی

مرجع سوالات امتحان نهائی

بانک سوال و مقاله

5000 تست رایگان زبان انگلیسی

60000 تست طبقه بندی شده کنکور
500 تست رایگان زبان انگلیسی سال اول و دوم دبیرستان

سوالات امتحانی کل دوره دبیرستان

بانک سوالات زبان انگلیسی

بانک سوالات امتحانی

نمونه آزمونهای دانشگاه کمبریج

دبیرستاننمونه سئوالات امتحانی

مطالب و سوالات راهنمایی

مطالب و سوالات شیمی 1
مطالب و سوالات شیمی 2
مطالب و سوالات شیمی 3
شیمی پیش دانشگاهی
علوم تجربی اول راهنمایی
علوم تجربی دوم راهنمایی
علوم تجربی سوم راهنمایی

گنجینه سوالات سوم

دانلود کتاب های شیمی1-2-3

بانك سوالات امتحاني
بانك سوالات متوسطه و فني
بانك سوالات راهنمايي

نمونه سؤالابتدایی)

مطالب و سوالات ابتدایی

 

متن کتابهای درسی ابتدایی


 متن کتابهای درسی از ابتدایی تا پیش دانشگاهی

 

سوالات کنکور رشته انسانی

 

سوالات کنکور ریاضی

 

المپیادها

 

نمونه سوالات پیش دانشگاهی

 

نمونه سوالات اول دبیرستان

 

نمونه سوالات دوم دبیرستان

 

نمونه سوالات سوم دبیرستان

 

نمونه سوالات درس انشا ونگارش راهنمایی

 

نمونه سوالات درس عربی راهنمایی

 

نمونه سوالات درس حرفه وفن راهنمایی

 

نمونه سوالات درس اجتماعی راهنمایی

 

نمونه سوالات درس جغرافیا راهنمایی

 

نمونه سوالات درس تاریخ راهنمایی

 

نمونه سوالات درس دینی راهنمایی

 

 

نمونه سوالات درس قرآن راهنمایی

 

 

نمونه سوالات درس علوم تجربی راهنمایی

 

سوالات کنکور رشته تجربی سالهای 81تا 87

سوالات کنکور رشته انسانی سال های 83تا 87

سوالات کنکور رشته ریاضی سالهای 79 تا 87

نمونه سوالات زیست شناسی 1 ( دوم تجربی )

نمونه سوالات تاریخ ایران وجهان 1

نمونه سوالات تاریخ ادبیات ایران وجهان

 

سوالات دبیرستان

 

 

سولات راهنمایی

 

 

سوالات جدید !

 

عربی سال اول (7)


عربی سال دوم انسانی (1)


عربی دوم تجربی (3)


عربی سوم انسانی (3)


عربی سوم تجربی . ریاضی (3)


اموزش (3)

سوالات اول راهنمایی


سوالات دوم راهنمایی


سوالات سوم راهنمایی


سوالات اول دبیرستان


سوالات دوم دبیرستان


سوالات سوم دبیرستان


سوالات کنکور رشته ریاضی


سوالات کنکور رشته تجربی


سوالات کنکور رشته انسانی

·         نمونه سوالات فیزیک سال اول دبیرستان

·         نمونه سوالات تاریخ سال دوم دبیرستان

·         نمونه سوالات مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان

·         نمونه سوالات زیست شناسی سال اول دبیرستان

·         نمونه سوالات شیمی سال اول دبیرستان

·         نمونه سوالات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان

·         نمونه سوالات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان

·         نمونه سوالات جغرافیا سال دوم دبیرستان

 

 

 

 

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

تست عربی دبیرستان
نمونه سوالات راهنمایی
نمونه سوالات شیمی 2 مجتمع آموزشی علامه طباطبایی تهران

 

 

نمونه سوالات شیمی 2 مجتمع آموزشی علامه طباطبایی تهران 

 

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

بانک سوالات اول دبیرستان
متن کامل کتاب‌های درسی آموزش و پرورش ایران

 

 

        متن کامل کتاب‌های درسی آموزش و پرورش ایران

 

لطفا کلیک کنید

 

 


ادامه مطلب

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

متن کتب علوم اجتماعی مقطع راهنمایی با حل تمرینات و نمونه سوال

 

 

متن کتب علوم اجتماعی  مقطع راهنمایی

 

با حل تمرینات و نمونه سوال

 

 

 

لطفا کلیک کنید

 

 

 


ادامه مطلب

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

نمونه سوالات متوسطه

 

 

نمونه سوالات متوسطه

 

 

لطفا کلیک کنید

 

 

 


ادامه مطلب

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

سوالات چهار گزینه ای دین و زندگی اول دبیرستان به همراه پاسخ

 

 

سوالات چهار گزینه ای دین و زندگی اول دبیرستان به همراه پاسخ

 

 

لطفا کلیک کنید

 

 

 


ادامه مطلب

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

سوالات و پرسشهای متن دین و زندگی اول دبیرستان به همراه پاسخ

 

 

 

سوالات و پرسشهای متن  دین و زندگی اول دبیرستان به همراه پاسخ

 

 

لطفا کلیک کنید

 

 


ادامه مطلب

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

سوالات امتحاني مطالعات اجتماعی اول دبیرستان از تمامی فصلها

 

 

سوالات امتحاني مطالعات اجتماعی اول دبیرستان از تمامی فصلها

 

 

لطفا کلیک کنید

 

 


ادامه مطلب

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

بزرگترین بانک نمونه سوالات امتحانی ابترایی،راهنمایی و دبیرستان

 

 

 

 

 

بزرگترین بانک نمونه سوالات امتحانی

 

ابتدایی،راهنمایی و دبیرستان

 

 

 
نمونه سوال ریاضی دبیرستان
نمونه سوالات راهنمایی
نمونه سوال ریاضی راهنمایی
سوالات نمونه دولتی
سوالات سوم راهنمایی تحصیلی
سوالات پنجم ابتدایی
سوالات پيش دانشگاهی
بانک سوالات عربی يک
نمو نه سوالات عربی دبيرستان
متن کتب علوم اجتماعی مقطع راهنمایی با حل تمرینات و نمونه سوال
نمونه سوالات فنی وحرفه ای
بانك سؤالات عربي مقـــطع مـتوسطه
سايت مرجع سوالات هماهنگ کشوری
نمونه سوالات متوسطه
عربی اول دبیرستان
دین و زندگی(1)،(2)دبیرستان
سوالات چهار گزینه ای دین و زندگی(1)به همراه پاسخ
سوالات و پرسشهای متن دین و زندگی(1)به همراه پاسخ
سوالات مطالعات اجتماعی اول دبیرستان

بانک سوال متوسطه
بانك سؤالات عربي مقـــطع مـتوسطه
بانک نمونه سوالات مقطع متوسطه
نمونه سوالات امتحاني تمامی مقاطع
کتابهای سه مقطع همراه سوالات و حل تمرینات
نمونه سوالات ریاضی راهنمایی
نمونه سوالات امتحاني راهنمایی و دبیرستان
ریاضی دبیرستان و تستهای آنها
مرجع سوالات هماهنگ کشوری
نمونه سوالات امتحاني راهنمایی و دبیرستان
نمونه سوالات ریاضی دبیرستان
نمونه سوالات دبیرستان
نمونه سوالات سال سوم دبیرستان
خلاصه عربي سه سال ويژه کنکور
نمونه سوالات امتحاني راهنمایی و دبیرستان
نمونه سوالات امتحاني زيست
نمونه سوالات عربی دبیرستان
سوالات شيمي
نمونه سوالات فلسفه و منطق
نمونه سوالات امتحانی زیست شناسی 2 و آزمایشگاه

نمونه سوالات فیزیک دبیرستان
راهنماي گام به گام دروس سال سوم دبيرستان رياضي و فيزيك
نمونه سوالات امتحاني زيست
نمونه سوالات دبیرستان
نمونه سوالات امتحاني زيست
نمونه سوالات دبیرستان
نمونه سوالات امتحاني زبان انگليسي دبیرستان
تست و نمونه سوال دبیرستان
نمونه سوالات امتحاني دبیرستان
نمونه سوالات جغرافیا دبیرستان
نمونه سوالات امتحاني زيست
نمونه سوالات امتحاني دبیرستان
نمونه سوالات شيمي دبیرستان
نمونه سوالات راهنمايي و دبيرستان
نمونه سوالات سال اول دبیرستان
نمونه سوالات امتحاني دبیرستان
نمونه سوالات دبیرستان
نمونه سوالات شيمي دبیرستان
نمونه سوالات دبیرستان
نمونه سوالات دبیرستانی در تمام دروس

نمونه سوالات عربی دبیرستانی
نمونه سوالات امتحاني دبیرستانی در تمام دروس
نمونه سوالات دبیرستانی در تمام دروس
نمونه سوالات تاریخ ایران و جهان
نمونه سولات امتحاني کلیه دروس برای کلیه دوره های تحصیلی
نمونه سوالات كتاب درسي شيمي
نمونه سوالات دبیرستانی در تمام دروس
نمونه سوالات ریاضی دبیرستان
نمونه سوالات دبیرستانی در تمام دروس
نمونه سوالات زيست
نمونه سوالات امتحانات پاياني دبيرستان و پيش دانشگاهي
نمونه سوالات زبان انگليسي راهنمايي و دبيرستان
نمونه سوالات جغرافیا دبیرستان
نمونه سوالات ریاضی دبیرستان
سوالات امتحانی ریاضی راهنمایی
نمونه سوالات امتحاني راهنمايي
نمونه سئوالات امتحانی سال سوم متوسطه
نمونه سوالات امتحاني دانشگاه
نمونه سوالات زیست
سوالات تشريحي شيمي

نمونه سوالات پیام نور
نمونه سوالات امتحاني ریاضی دبیرستان
نمونه سولات امتحانی مهندسی عمران
راهنماي گام به گام دروس اول دبيرستان
سوالات امتحانی ریاضی راهنمایی
نمونه سوالات زبان انگلیسی راهنمایی
نمونه سوالات دبیرستان
نمونه سوالات مختلف مقطع دبیرستان
نمونه سوالات علوم تجربی اول راهنمائی
سوالات دوره راهنمايي
نمونه سوالات -نکته ها و تستهای عربی عمومی
نمونه سوالات عربی دبیرستان
نمونه سوال امتحاني شيمي
نمونه سوالات امتحاني راهنمايي
سوالات كنكور ( 29 مورد)
نمونه سوالات امتحاني دانشگاه
نمونه سوالات دبیرستان
نمونه سوالات دبیرستان
نمونه سولات امتحانی کلیه دروس برای دوره های تحصیلی
نمونه سوالات امتحاني راهنمايي و دبیرستان

نمونه سوالات راهنمايي
نمونه سوال امتحاني شيمي
نمونه سوالات شیمی
نمونه سوالات امتحاني دانشگاه
نمونه سوالات راهنمايي
سوالات امتحانی علوم و ریاضی راهنمایی و دبیرستان
نمونه سوالات راهنمايي و دبیرستان و کنکور
نمونه سوالات راهنمايي و دبیرستان
نمونه سوالات امتحانی "کلیه دروس"پایه سوم راهنمایی
نمونه سوالات دروس راهنمایی
نمونه سوالات دروس ریاضی راهنمایی
نمونه سوالات امتحاني راهنمايي اصفهان
سوالات آزمایشی تیزهوشان برای دانلود
نمونه سوالات امتحاني راهنمايي و دبیرستان
سوالات امتحانی راهنمایی و دبیرستان
نمونه سوالات دروس ریاضی دبیرستان و دانشگاه
نمونه سوالات امتحانی دانشگاه فردوسی مشهد
نمونه سوالات دانش آموزی مجتمع آموزشی ارشاد
امتحانات دوم وسوم متوسطه
نمونه سوالات امتحانی پیام نور

نمونه سوالات شیمی
نمونه سوالات امتحانی دبیرستان
بانک سوال
نمونه سوالات امتحانی دبیرستان و راهنمایی
سوال امتحانی دبیرستان
نمونه سوالات پايان ترم
نمونه سوالات دروس مختلف دوره ی دبیرستان و راهنمایی
سوالات امتحان نهايي دبیرستان با پاسخ تشريحي
نمونه سوال و جواب ریاضی دبیرستان
نمونه سوالات ریاضی دبیرستان
نمونه سوالات امتحانی شیمی سال سوم دبیرستان
نمونه سوالات رياضي دبیرستان و پیش دانشگاهی
نمونه سوالات متوسطه
سوالات امتحانی مطالعات اجتمایی و اقتصاد و روان شناسی و جامعه شناسی و...
سوالات کنکور
نمونه سوالات زیست شناسی
مجموعه سوالات تاریخ ادبیات متوسطه
سئوال امتحاني ديني راهنمايي
سئوال امتحاني زبان راهنمايي
سئوال امتحاني جغرافي راهنمايي

سئوال امتحاني حرفه راهنمايي
سئوال امتحاني عربي راهنمايي
سئوال امتحاني قرآن راهنمايي
سئوا ل امتحاني انشاء راهنمايي
سئوال امتحاني املاء راهنمايي
سئوال علوم اجتماعي راهنمايي
سئوال امتحاني رياضي راهنمايي
سئوال امتحاني علوم تجربي راهنمايي
سئوال امتحاني دفاعي راهنمايي
نمونه سوالات زبان انگليسي پیش دانشگاهی و کنکور
نمونه سوالات زبان انگليسي سال اول متوسطه
نمونه سوالات علوم تجربي سوم راهنمايي
نكات و نمونه تستهاي زبان انگليسي سوم راهنمايي
نمونه سوالات حرفه و فن راهنمایی
نمونه سوالات زبان انگلیسی راهنمایی
کتب درسی راهنمایی
نمونه سوالات درس عربي راهنمایی
نمونه سوالات درس جغرافيا راهنمایی
نمونه سوالات درس حرفه وفن راهنمایی
نمونه سوالات درس علوم راهنمایی

نمونه سوالات درس قرآن راهنمایی
نمونه سوالات درس ديني راهنمایی
نمونه سوالات درس اجتماعي راهنمایی
نمونه سوالات درس زبان راهنمایی
نمونه سوالات درس رياضي راهنمایی
نمونه سوالات درس تاريخ راهنمایی
نمونه سوالات دبيرستان
مجموعه سوالات مقاطع مختلف
کتابهای سه مقطع همراه سوالات و حل تمرینات
بانک سوالات دروس کلیه رشته ها
دين و زندگي دوم دبيرستان
متن کتاب‌های درسی راهنمایی
بانك سؤالات عربي مقـــطع مـتوسطه
نمونه سوالات دروس فارسی دوره ی دبیرستان
نمونه سوالات دروس مختلف دوره ی دبیرستان
بانك سوالات دروس مختلف راهنمايي و دبیرستان
تدریس و یادگیری زبان انگليسي راهنمايي
بانک سوالات درس دینی راهنمایی
بانک سوالات درس قرآن راهنمایی
بانک سوالات زبان انگلیسی مقاطع مختلف

بانک سوالات فارسی و زبان انگلیسی راهنمایی
بانک سوالات درس عربی راهنمایی

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

نمونه سوالات مقطع ابتدایی
مسابقات علمی مدیران،دبیران ، مربیان و آموزگاران

 

 

مسابقات علمی مدیران،دبیران ، مربیان و آموزگاران

کلیک کنید

 

مسابقه علمي آموزگاران

 

مسابقه علمي مديران ابتدايي

 

مسابقه علمي مربيان پيش دبستاني

 

مسابقات علمي دبيران راهنمايي

 

 

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

نمونه سوالات مقطع ابتدایی و راهنمايي
نمونه سوالات ابتدایی

 

 

نمونه سوالات ابتدایی

 

http://www.tarhedars.com/?do=cat&category=nemoune-soal

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

نمونه سوالات سوم ابتدایی
یک سایت مفید زبان انگلیسی

 

یک سایت مفید زبان انگلیسی

 

http://www.salamzaban.com/

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

مسابقات علمي دانش آموزان راهنمايي

 

 

مسابقات علمی دانش آموزان راهنمایی

کلیک کنید

 

مسابقات علمي دانش آموزان راهنمايي

 

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

جدول برنامه‌ی امتحان نهایی سال سوم متوسطه - خرداد 1387

 

جدول برنامه‌ی امتحان نهایی سال سوم متوسطه - خرداد 1387

رشته
سوالات و پاسخ امتحان نهایی رشته نظری خرداد 1387 برنامه امتحانی رشته نظری خرداد 1387
ریاضی و فیزیک علوم تجربی ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی
نظری
سوالات و پاسخ امتحان نهایی رشته حرفه‌ای خرداد 1387 برنامه امتحانی رشته حرفه‌ای خرداد 1387
حسابداری بازرگانی مدیریت خانواده صنایع غذایی گرافیک
نقشه کشی معماری طراحی و دوخت کامپیوتر تربیت بدنی
كودكیاری پشتیبانی صحنه سینما مرمت آثار فرهنگی
حرفه‌ای
سوالات و پاسخ امتحان نهایی رشته فنی خرداد 1387 برنامه امتحانی رشته فنی خرداد 1387
الکترونیک و مخابرات دریایی الکترونیک صنایع فلزی ساخت و تولید
صنایع چوب و کاغذ الكتروتكنیك تاسیسات نقشه کشی عمومی
صنایع نساجی سرامیک صنایع شیمیایی متالورژی
ناوبری نقشه برداری معدن چاپ
ساختمان مکانیک خودرو مکانیک موتورهای دریایی
فنی

آرشیو سؤالات و پاسخنامه‌ی امتحانات نهایی سال سوم متوسطه - خرداد 1385 و 1386 رشته
آرشیو سوالات رشته نظری خرداد 1386 آرشیو سوالات رشته نظری خرداد 1385
ریاضی و فیزیک علوم تجربی ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی
نظری
آرشیو سوالات رشته حرفه‌ای خرداد 1386 آرشیو سوالات رشته حرفه‌ای خرداد 1385
حسابداری بازرگانی مدیریت خانواده صنایع غذایی گرافیک
نقشه کشی معماری طراحی و دوخت کامپیوتر تربیت بدنی
حرفه‌ای
آرشیو سوالات رشته فنی خرداد 1386 آرشیو سوالات رشته فنی خرداد 1385
الکترونیک و مخابرات دریایی الکترونیک صنایع فلزی ساخت و تولید
صنایع چوب و کاغذ ساخت و تولید تاسیسات نقشه کشی عمومی
صنایع نساجی سرامیک صنایع شیمیایی متالورژی
ناوبری نقشه برداری معدن چاپ
الکتروتکنیک ساختمان مکانیک خودرو مکانیک موتورهای دریایی

 

منبع

http://roshd.ir/roshd/Default.aspx?tabid=345&SSOReturnPage=Check&Rand=0

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

نمونه سوالات مرحله اول راهنمایی

 

 

نمونه سوالات مرحله اول راهنمایی

 

http://isedor.persianblog.ir/page/2

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

نمونه سوالات سوم راهنمایی

 

 

نمونه سوالات سوم راهنمایی

کلیک کنید

 

 نمونه سوالات سوم راهنمایی

 

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

سوالات نمونه دولتی راهنمایی

 

سوالات نمونه دولتی راهنمایی

 

جهت مشاهده سوالات اینجا  کلیک کنید

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

نمونه سوالات ابتدایی و راهنمایی

 

نمونه سوالات ابتدایی و راهنمایی

 


سوالات پنجم ابتدايی


سوالات سوم راهنمايی مهرماه۸۶


سوالات سوم راهنمايی وهماهنگ شهریور۸۶اصفهان


سوالات سوم راهنمايی مردادماه۸۶


سوالات سوم راهنمايی وهماهنگ خرداد۸۶اصفهان


جغرافی پنجم ابتدايی صفحه۱


جغرافی پنجم ابتدايي صفحه۲


تاريخ ومدنی پنجم ابتدايی صفحه ۲


تاريخ ومدنی پنجم ابتدايی صفحه ۱


سوالات رياضی پنجم ابتدايی*صفحه۳


سوالات رياضی پنجم ابتدايی*صفحه ۲


سوالات رياضی پنجم ابتدايی*صفحه ۱


سوالات بخوانيم وبنويسيم پنجم ابتدايي


نمونه سوال علوم تجربي پنجم ابتدايي


روشهاي آموزش وارزشيابي درس قران ابتدايي وراهنمايي


نمونه سوالات زبان انگلیسی استانها


نمونه سوالات تاریخ استانها


نمونه سوالات تعلیمات اجتماعی استانها


نمونه سوالات تعلیمات دینی استانها


نمونه سوالات ریاضی ورسم استانها


نمونه سوالات قران استانها


نمونه سوالات علوم تجربی استانها


نمونه سوالات حرفه وفن استانها


نمونه سوالات جغرافی استانها


نمونه سوالات انشای فارسی استانها


نمونه سوالات املای فارسی استانها


نمونه سوالات عربی استانها


سوالات آمادگی دفاعی استانها

نمونه سوالات جدید حرفه و فن راهنمایی

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

بانک سوالات مقاطع راهنمایی و دبیرستان
نمونه سوالات مقطع ابتدایی

 

 

نمونه سوالات مقطع ابتدایی

منبع

http://vahdat86.blogfa.com/cat-5.aspx

 

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

نمونه سوالات مقطع ابتدایی

 

 

نمونه سوالات مقطع  ابتدایی

منبع

http://shohadayf.blogfa.com/cat-4.aspx

 

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

نمونه سوالات مقاطع مختلف

 

 

نمونه سوالات مقاطع مختلف

 

http://www.tehranedu.com/?pgurl=/ExamBank/default.asp

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

بانک سوالات امتحانی

 

بانک سوالات امتحانی

 

http://www.sair.ir/soal/

 

 

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

نمونه سوالات دروس مختلف سال اول دبیرستان

 
 
 
نمونه سوالات دروس مختلف سال اول دبیرستان
 
 
 
 
 

 
 

نوع آزمون
نام درس
   
 

پایان سال
   
 

اول مشترک
   
   
پایان سال
   
   
پایان سال
   
   
پایان سال
   
     

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

سوالات امتحاني دانش آموزان داوطلبان آزاد

 

 

سوالات امتحاني دانش آموزان داوطلبان آزاد
   
     
     
 
صفحه
گروه
درس
1 - 2 - 3 - 4
گروه الف
عربي 1
1 - 2 - 3 - 4
گروه ب
     
1 - 2
گروه الف
ادبيات 1
1 - 2
گروه ب
     
1 - 2 - 3
گروه الف
شيمي 1
1 - 2 -3
گروه ب
     
گروه الف
دين و زندگي
گروه ب
     
1 - 2 - 3 - 4
گروه الف
اجتماعي 1
گروه ب
     
1- 2
گروه الف
فيزيك 1
1 - 2
گروه ب
     
گروه الف
رياضي 1
1 - 2
گروه ب
     
1 - 2 - 3 - 4
گروه الف
زبان 1
1 - 2 - 3 - 4
گروه ب
     
گروه الف
زيست 1
گروه ب
     
1 - 2
گروه الف
زبان فارسي 1
1 - 2 - 3
گروه ب

 

 

سوالات امتحاني دانش آموزان داوطلب آزاد
 
 
 
     
 
صفحه
گروه
درس
1 - 2
گروه الف
ادبيات 2
1 - 2
گروه ب
     
گروه الف
آمار
1 - 2
گروه ب
     
1 - 2
گروه الف
عربي انساني
1 - 2
گروه ب
     
گروه الف
بهداشت
گروه ب
     
1 - 2
گروه الف
شيمي
1 - 2
گروه ب
     
گروه الف
ديني
1
گروه ب
     
گروه الف
اقتصاد
گروه ب
     
1
گروه الف
اجتماعي
1
گروه ب
     
گروه الف
جعرافي انساني
گروه ب
     
1 - 2
گروه الف
جعرافي عمومي
-
گروه ب
     
گروه الف
هندسه 1
1 - 2
گروه ب
گروه الف
جامعه شناسي
1
گروه ب
گروه الف
مهارت هاي زندگي
گروه ب
گروه الف
فيزيك 2
1 - 2
گروه ب
1 - 2
گروه الف
رياضي 2
1 - 2
گروه ب
-
گروه الف
تربيت بدني
گروه ب
1-2-3-4-5
گروه الف
زبان 2
1-2-3-4
گروه ب
گروه الف
زيست
گروه ب

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

نمونه سوالات سال دوم دبیرستان

 

نمونه سوالات سال دوم دبیرستان
 
 
 

 
 

نوع آزمون
نام درس
   
 

-
   
 

-
   
   
پایان سال
   
   
پایان سال
   
   
-
زیست شناسی
   
   
پایان سال
 
   
پایان سال
   
   
پایان سال
   
   
پایان سال
 
 
     

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

نمونه سوالات سال سوم دبیرستان

 

 

نمونه سوالات سال سوم دبیرستان
 
 
           
   
سوالات امتحاني دانش آموزان داوطلب آزاد
   
           
 
صفحه
گروه
درس
گروه الف
آمار تجربي
گروه ب
     
گروه الف
بهداشت محيط تجربي
گروه ب
     
گروه الف
مباني كامپيوتر رياضي
گروه ب
     
گروه الف
روان شناسي انساني
گروه ب
     
-
گروه الف
رياضي 3 انساني
گروه ب
     
1 - 2
گروه الف
رياضي پايه انساني
-
گروه ب
     
1
گروه الف
تاريخ ادبيات انساني
-
گروه ب
     
گروه الف
تاريخ ايران جهان انساني
-
گروه ب
     
1 - 2
گروه الف
تاريخ معاصر
-
گروه ب
     
     
 
           
 
 
   
   
   
نوع امتحان
نام درس
   
   
خرداد 1383
   
   
خرداد 1382
   
   
شهریور 1382
   
   
مرداد 1382
   
 
دی 1381
 
خرداد 1381
 
شهریور 1381
   
دی 1380
   
   
   
   
خرداد 1383
   
   
شهریور1382
   
   
خرداد 1382
   
   
شهریور 1381
   
   
خرداد 1381
   
   
دی 1380
   
   
   
   
سوم ریاضی - خرداد 1382
   
   
سوم ریاضی - خرداد 1382
   
   
سوم ریاضی - شهریور 1382
   
   
سوم ریاضی - مرداد 1382
   
   
سوم ریاضی - دی 1381
   
   
سوم ریاضی - خرداد 1381
   
   
سوم ریاضی -شهریور 1381
   
   
سوم ریاضی - مرداد 1381
   
   
سوم ریاضی - دی 1380
   
   
   
   
سوم تجربی - خرداد 1382
   
   
سوم تجربی - شهریور 1382
   
   
سوم تجربی - خرداد 1381
   
   
سوم تجربی - شهریور 1381
   
   
سوم تجربی - دی 1380
   
           
   
مشترک - خرداد 1382
   
   
مشترک - شهریور 1382
   
   
مشترک - مرداد 1382
   
   
مشترک - دی 1380
   
   
مشترک - خرداد 1381
   
   
مشترک - شهریور 1381
   
   
مشترک - مرداد 1381
   
   
مشترک - دی 1381
   
   
مشترک - خرداد 1383
   
           
   
خرداد 1382
   
   
شهریور 1382
   
   
مرداد 1382
   
   
شهریور 1381
   
   
مرداد 1381
   
   
   
   
خرداد 1382
   
   
شهریور 1382
   
   
دی 1381
   
   
خرداد 1381
   
   
شهریور 1381
   
   
دی 1380
   
   
   
   
تجربی - خرداد 1382
   
   
تجربی - شهریور 1382
   
   
تجربی - دی 1381
   
   
تجربی - خرداد 1381
   
   
تجربی - شهریور 1381
   
   
تجربی - دی 1380
   
   
   
   
ریاضی - پایان سال
   
   
   
   
پایان سال
   
   
   
   
پایان سال
   
           
   
خرداد 1383
   
   
   
   
خرداد 1383
   
   
   
   
خرداد 1383

 
 
 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

نمونه سوالات اول و دوم راهنمایی

 

نمونه سوالات اول و دوم راهنمایی

کلیک کنید

نمونه سوالات اول راهنمایی

 

نمونه سوالات دوم راهنمایی

 

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   آموزشی

اینجانب احمد زراعتکار مدیر یکی از آموزشکاههای راهنمایی آموزش و پرورش شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالی می باشم این وبلاگ آموزشی را برای استفاده ی تمامی دانش آموزان گرامی و دبیران ارجمند طراحی کرده ام .امیدوارم با نظرات سازنده همیار ما باشید.ضمنا جهت دسترسی آسان به موضوعات مورد نظر از سایتهای مختلف آموزشی نیز با ذکر منبع (رعایت حقوق نویسنده ) استفاده شده است. باتشکر

آرشیو مطالب دی ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۰
آذر ۱۳۸۹
مرداد ۱۳۸۹
خرداد ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۸
دی ۱۳۸۸
آبان ۱۳۸۸
شهریور ۱۳۸۸
تیر ۱۳۸۸
اردیبهشت ۱۳۸۸
فروردین ۱۳۸۸
اسفند ۱۳۸۷
بهمن ۱۳۸۷
دی ۱۳۸۷
آذر ۱۳۸۷
آبان ۱۳۸۷
مهر ۱۳۸۷
شهریور ۱۳۸۷
مرداد ۱۳۸۷
تیر ۱۳۸۷
خرداد ۱۳۸۷
اردیبهشت ۱۳۸۷
فروردین ۱۳۸۷
اسفند ۱۳۸۶
بهمن ۱۳۸۶
دی ۱۳۸۶
آذر ۱۳۸۶
آبان ۱۳۸۶
مهر ۱۳۸۶
شهریور ۱۳۸۶
مرداد ۱۳۸۶
تیر ۱۳۸۶
خرداد ۱۳۸۶
آرشيو
آرشیو موضوعی نمونه سوالات امتحانی ابتدایی-راهنمایی-دبیرستان
لینگستان آموزشی
آیین نامه های اجرایی ،آموزشی و امتحانات مدارس
دانستنی های خراسان شمالی
طرح درس روزانه و سالانه
تقویم اجرایی شورای دبیران
تقویم اجرایی سالانه آموزشگاه
برنامه اجرایی سالانه آموزشگاه
گالری عکس
عمومی
طنز ، شعر ، معما و سرگرمی
روانشناسی
مدیریت آموزشگاهی
آموزشی
مقاله ها
خاطرات و رخدادها
لینک دوستان وزارت آموزش و پرورش
وزارت علوم، تحقبقات و فناوري
دفتر برنامه ریزی و تالیف كتب درسی
سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالي-فیش حقوقی
سایت مدیران ابتدایی بجنورد
پورتال مدارس خراسان شمالی
رزرو اینترنتی اسکان فرهنگیان
آدرس پايگاه هاي اينترنتي عمومي
آدرس پايگاه هاي اينترنتي خبري
آدرس پايگاه هاي اينترنتي آموزشي
آدرس پايگاه هاي اينترنتي ويژه كودك
آدرس هاي اينترنتي موزه ها و نمايشگاه ها
آدرس پايگاه هاي اينترنتي دانشگاههاي داخلي
آدرس پايگاه هاي اينترنتي ورزشي
متن قرآن همراه با ترجمه استاد حسين انصاريان
فهرست سايتهاي مرتبط /مفيد باآموزش و پرورش
سایت های مرتبط با آموزش از راه دور
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
لغت نامه دهخدا
فرهنگ لغت،انگلیسی ،فرانسه
تفسیر نمونه
تفسير الميزان
چه کسانی به شمالینک داده اند؟
پر بيننده ترين سايتها
سازمان دانش آموزی ایران
سازمان سنجش و آموزش كشور
دانشگاه پيام نور
جاذبه های گردشگری ایران
ليست دانشگاههاي جهان
ليست كالجها و دانشگاههاي آنلاين
جامعه شناسی ایران
خبرگزاري هاي ايران
روزنامه هاي ايران
ساعتهاي جهان
موتورهاي جستجوگر
سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران
مرکز آمار ایران
سایت اهداء عضو
گل آقا (کيومرث صابري)
آپلود عکس
ليست وبلاگ هاي بروزشده
نظامهای آموزشی 40کشور جهان
یونیسف
شبستان
شبکه آموزشی رشد
پرداخت اینترنتی قبوض
مخابرات 118
شرکت مخابرات خراسان شمالی- پرداخت قبوض
طراحی وب سایت
مدیریت وبلاگ شخصی
لینک روزانه وب سایت پ شهدای فرهنگی
مقاله | تحقیق | حقوقی
بجنورد1400
كميسيون فناوري اطلاعات وارتباطات بجنورد
تفکر زیبا
کمک درسی
از فرش تا عرش
آموزشگاه بدر
دبستان پسرانه شهدای فرهنگی بجنورد
غیر انتفاعی اسوه بجنورد
دبستان ابتدایی وحدت بجنورد
دبستان شهید حسن ملایی حمیدآباد
دایرکتوری سایتهای آموزشی
تکنولوژی آموزشی
گروههاي آموزشي ن2 تبريز
دنیای حرفه و فن
بزرگترین وبلاگ آموزشی
تحولات حسابداری در ایران
دوست کجا؟ راه کدام؟
گروههای آموزشی ن 2 کرج
گروه درسی حرفه و فن میناب
گروه علوم اجتماعی اصفهان
سازمان دانش آموزی ن 1 کرج
زبان انگليسي سرايان
سرگروه تربیت بدنی رباط کریم
آموزش ابتدايي زير بناي آموزش و پرورش
بزرگترین مرکز اختصاصی کامپیوتر
مدیریتی اقتصادی رسانه ای
آموزش گام به گام عربی
بانک مقالات علمی
ترانه های کودکان
مختصري درباره خراسان شمالي
مدیر مدرسه
مدیریت نوین مدارس
مدیریت مدارس
تستهای کنکورعربی عمومی
آرزو شیرین زبان
نوشته های یک معلم
گروه آموزشی حرفه وفن کنگان
گروه آموزشی انگلیسی کنگان
آرشیو پیوندهای روزانه نویسندگان وبلاگ خروجی وبلاگ feed

Powered by WebGozar