آموزشی
 
وبلاگ آموزشی زراعتکار
>

انسان برای پيروزی آفريده شده است، او را ميتوان نابود کرد ولی نميتوان شکست داد
 
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۶ آبان۱۳۸۷ توسط احمد زراعتکار
 

ماده (21) :

از دانش‌آموزي كه در ارزشيابي نوبت دوم و يا شهريورماه در يك يا چند ماده درسي غيبت موجه داشته باشد با پيشنهاد مدير مدرسه و موافقت شوراي مدرسه تا دو هفته پس از پايان آن نوبت، ارزشيابي به عمل می آید.

 

ماده (22) :

غايبین موجه داوطلب آزاد در ارزشيابي نوبت دوم و شهريورماه مي‌توانند در صورت موافقت كميسيون خاص اداره آموزش و پرورش محل، تا دو هفته پس از پايان ايام ارزشيابي، در ارزشيابي درس يا دروس مربوط شركت كنند.

 

ماده (23) :

از دانش‌آموزان تجديدي كه در كلاس‌هاي جبراني تابستاني شركت مي‌نمايند، بلافاصله پس از اتمام دوره با رعايت ساير مقررات مربوط ارزشيابي به عمل مي‌آيد. نمره قبولي اينگونه دانش‌آموزان در ستون شهريور ماه درج خواهد شد.

تبصره - دانش‌آموزاني كه در اين ارزشيابي در درس يا دروسي نمره قبولي كسب ننمايند اجازه دارند مجدداً در نوبت بعدي ارزشيابي آن درس يا دروس شركت كنند.

 

ماده (24):

دانش آموزاني که ارزشيابي آنان به علل مختلف از قبيل حوادث غيرمترقبه یا بلاياي طبيعي برگزار نشده و يا اوراق ارزشيابي آنان مفقود يا معدوم گرديده است مي توانند با تاييد کميسيون خاص اداره آموزش و پرورش منطقه در اولين فرصت و حداکثر تا يکماه پس از پايان ايام ارزشيابي در ارزشيابي مجدد شرکت نمايند.

 

ماده (25):

دانش آموزاني که به دلايل موجه از قبيل شرکت در المپيادها و دوره هاي آموزشي مربوط، مسابقات علمي، فرهنگي، ورزشي و نظاير آن و با تشخيص کميسيون خاص اداره آموزش و پرورش موفق به شرکت در ارزشيابي مربوط نمي شوند، مي توانند علاوه بر استفاده از ماده 21 در نوبت ارزشيابي بعدي شرکت کنند. قبولي آنان به عنوان قبولي در ارزشيابي نوبت قبل محسوب خواهد شد.

 

ماده (26):

کليه کساني که يکي از بستگان درجه اول آنها در طول سال تحصيلي شهيد، اسير يا مفقود مي گردد و همچنين دانش آموزاني که يکي از بستگان درجه اول آنها در فاصله يک ماه قبل از آغاز ارزشيابي نوبت دوم يا شهريور ماه فوت مي شود، در آن نوبت ارزشيابي مردود نخواهند شد. اين قبيل افراد مي توانند علاوه بر نوبت هاي ارزشيابي مذکور در يک نوبت ارزشيابي ديگر همراه با غایبین موجه شرکت کنند.

 

ماده (27):

نمره ارزشيابي نوبت‌هاي اول، دوم و تجديدي و وضعيت  انضباط حداكثر يك ماه پس از خاتمه ارزشيابي در دفتر ثبت ارزشيابي مدرسه و كارنامه تحصيلي دانش‌آموزان در ستون‌هاي جداگانه به صورت رايانه‌اي ثبت مي‌شود.

تبصره - كارنامه دانش‌آموزان و دفتر ثبت ارزشيابي مدرسه حداكثر يك ماه پس از اعلام نتيجه قطعي ارزشيابي به امضاي مدير و مسئول ثبت نمرات مي‌رسد و با مهر مدرسه مهر مي‌گردد.

 

ماده (28):

قبول شدگان ساعي و برجسته پايه اول راهنمايي تحصيلي با رعايت شرايط زير و تقاضاي کتبي ولي خود مي توانند در ارزشيابي شهريور ماه پايه دوم راهنمايي شرکت نمايند ودر صورت موفقيت به صورت جهشي به پايه سوم راهنمايي ارتقاء يابند:

الف) معدل کل پايه اول آنان حداقل 18 و نمره نوبت دوم آنان در هر درس حداقل 15 باشد.

ب) در ارزشيابي شهريور ماه پايه دوم در هيچ يک از مواد درسي نمره کمتر از 16 کسب ننمايد.

تبصره 1- نمرات قبول شدگان ارزشيابي جهشي در ستون شهريور ماه دفتر ثبت ارزشيابي و کارنامه تحصيلي ثبت، و با ذکر استناد به مفاد اين ماده مهر و امضا مي شود.

تبصره 2-  شرایط جهش در مدارس راهنمایی تحصیلی وابسته به سازمان  ملی  پرورش استعداهای درخشان به شرح ذیل می باشد:

الف) معدل کل دانش آموز حداقل 19 بوده و در ارزشیابی نوبت دوم در هیچ یک از مواد درسی نمره کمتر از 18 نداشته باشد.

ب) در ارزشیابی مربوط به جهش تحصیلی که در شهریور ماه برگزار می شود، در هیچ یک از مواد درسی نمره کمتر از 17 کسب ننماید.

 

ماده (29):

افراد مشروحه زیر با رعايت حداقل سن متعارف که براي پايه هاي اول تا سوم دوره راهنمايي تحصيلي به ترتيب 11، 12 و 13 سال تمام مي باشد، مي توانند با درخواست کتبي و تأييد مراجع مربوط و معرفي اداره آموزش و پرورش منطقه/ ناحيه/ شهرستان در ارزشيابي ورودی(تعيين پايه تحصيلي) - که از کليه درسهاي مربوط به آن پايه به عمل مي آيد- در اولين نوبت رسمي ارزشيابي،همراه باساير دانش آموزان شرکت کنند و در صورت قبولي در کليه درسهاي هر پايه مدرک قبولي براي آنان صادر مي شود و با رعايت شرايط مجاز به ادامه تحصيل خواهند بود:

1- افرادي که قسمتي از تحصيلات خود را در مدارس خارجي گذرانيده اند و مدرک تحصيلي آنان قابل ارزشيابي در کميسيون ارزشيابي مدارک تحصيلي خارجي نمي باشد و يا هيچگونه مدرک تحصيلي که ميزان تحصيلات خارجي آنها را مشخص کند نداشته باشند.

2- افرادي که به دليل عدم دسترسي به مدرسه يا بيماري نتوانسته اند به موقع وارد مدرسه شوند.

3-  دانش آموزاني که بخشي از مدارک تحصيلي آنان در اثر حوادثي از قبيل سيل، زلزله، جنگ، آتش سوزي و .... از بين رفته و هيچگونه سابقه اي از مدارک آنان وجود نداشته باشد.

4-افرادي که در ادامه تحصيل آنان فاصله ايجاد شده است مشروط بر آنکه داراي مدرک پنجم ابتدايي باشند.

تبصره 1- ارزشيابي ورودی (تعيين پايه) در دوره راهنمايي تحصيلي طبق مفاد اين آيين‌نامه به صورت يك نوبتي است وموادارزشيابي و شرايط قبولي آنان مانند داوطلبان آزاد خواهد بود. در صورت مردودي ، مدرسه مي‌تواند از وي درپايه پايين‌تر ارزشيابي به عمل آورد.

تبصره 2- نمرات ارزشيابي ورودی (تعيين پايه) قبول‌شدگان در ستون ملاحظات دفتر ارزشيابي آن سال و كارنامه تحصيلي آنان ثبت مي‌شود. شماره معرفي‌نامه با اشاره به ماده 29  اين آيين‌نامه در ستون ملاحظات درج و توسط مدير مدرسه امضاء و مهر مي شود.

تبصره 3- چنانچه مدارک تحصيلي خارجي دانش آموزي جهت ارزشيابي ناقص باشد و تا پايان ارزشيابي خرداد ماه پايه تحصيلي قطعي دانش آموز توسط کميسيون ارزشيابي مدارک خارجي مشخص نشود، ارزشيابي خرداد و شهريور وي به عنوان ارزشيابي ورودی (تعيين پايه) محسوب خواهد شد و چنانچه دانش آموز در ارزشيابي شهريور ماه قبول نشود مي تواند جهت تعيين پايه در ارزشيابي دروس پايه پايين تر به صورت يک نوبتي شرکت کند.

تبصره 4- در مورد دانش آموزان استثنایی، به حداقل سن متعارف در هر پایه تحصیلی در این ماده 2 سال اضافه  می شود.

 

ماده (30):

دانش آموزاني که به دلايل مختلف از قبيل عدم دسترسي به مدرسه، تکرار پايه و وقفه تحصيلي در شرايط سني بالاتر از سن متعارف پايه تحصيلي خود قرار دارند، مي توانند در صورت قبولي در ارزشيابي خرداد ماه با حداقل معدل (14)، در شهريور ماه همان سال تحصيلي در ارزشيابي پايه بالاتر در مدرسه قبلي يا مدرسه جديدي که براي ادامه تحصيل ثبت نام کرده اند، به صورت يک نوبتي شرکت کنند و در صورت احراز شرايط قبولي به پايه بعدي ارتقاء يابند.

تبصره: کارنامه و دفتر ارزشيابي تحصيلي براي شرکت کنندگان در ارزشيابي موضوع اين ماده به صورت يک نوبتي تنظيم مي گردد.

 

ماده (31):

دانش آموزاني که تا پايان شهريور ماه  شرايط قبولي پايه  سوم  راهنمايي  تحصيلي را احراز        نمي کنند، مي توانند در ارزشيابي نوبت دي ماه سال تحصيلي بعد به صورت داوطلب آزاد در ارزشيابي دنباله دروس خود شرکت کنند و در صورت کسب شرايط قبولي، گواهينامه پايان تحصيلات دوره راهنمايي تحصيلي را دريافت نمايند.

تبصره 1- اين مصوبه شامل آن دسته از دانش آموزان مدارس روزانه که تا پايان شهريور ماه داراي حداقل 16سال تمام مي باشند و همچنين دانش آموزان مدارس بزرگسالان، داوطلبان آزاد، بزرگسالان شرکت کننده در ارزشيابي جامع و دارندگان کارنامه مردودي سال سوم راهنمايي در سالهاي قبل مي شود.

تبصره 2- افرادي که در ارزشيابي دي ماه شرايط قبولي پايه سوم راهنمايي تحصيلي را کسب     مي کنند به شرط دارا بودن ساير شرايط، مي توانند از نيمسال دوم در دبيرستانهاي بزرگسالان ثبت نام کرده و ادامه تحصيل دهند.

تبصره 3- سئوالات ارزشيابي اين گونه دانش آموزان از تمام محتواي کتاب هاي درسي مربوط طرح خواهد شد.

ماده (32) :

ارزشيابي داوطلبان آزاد دوره راهنمايي تحصيلي با رعايت بندهاي زير برگزار مي‌شود :

الف) مواد و تبصره‌هايي از اين آيين‌نامه كه ناظر بر تحصيلات ضمن سال تحصيلي دانش‌آموزان است، شامل داوطلبان آزاد نخواهد بود.

ب) براي داوطلبان آزاد نمره ارزشيابي تكويني منظور نمي‌شود.

ج) داوطلبان آزاد از ارزشيابي انضباط ودروس ورزش و پرورشي معاف اند و براي آنان در این دروس نمره‌اي منظور نمي‌شود.

د) داوطلبان آزاد از گذراندن بخش عملي درس آمادگي دفاعي معاف بوده و نمره بخش نظري به عنوان نمره اين درس منظور خواهد شد.­­

ﻫ) داوطلبان آزاد و دانش‌آموزان مدارس بزرگسال پايه اول راهنمايي تحصيلي كه واجد شرايط مندرج در ماده 28 اين آيين‌نامه مي‌باشند مي‌توانند شهريورماه در ارزشيابي جهشي شركت کنند و در صورت احراز شرايط مندرج در ماده مذكور به پايه سوم راهنمايي ارتقاء يابند.

 

ماده (33) :ارزشيابي جامع

دارندگان مدرك قبولي پايه پنجم ابتدايي مشروط بر آنكه حداقل 18 سال تمام سن داشته باشند، می توانند در زمان برگزاري ارزشيابي نوبت دوم يا شهريور ماه پايه سوم راهنمايي تحصيلي به صورت داوطلب آزاد در ارزشيابي جامع شركت كنند و در صورت موفقيت كارنامه قبولي پايه سوم راهنمايي تحصيلي را دريافت نمايند.

تبصره1- مبناي محاسبه سن، اول مهرماه هر سال تحصيلي خواهد بود.

تبصره 2- سؤالات دروس تعليمات ديني،اجتماعي،تاريخ وجغرافيا درارزشيابي جامع ازكتاب‌هاي هر سه پايه دوره راهنمايي تحصيلي به نسبت 5 نمره ازپايه اول،5 نمره ازپايه دوم و10 نمره ازپايه سوم طرح مي‌شود.سؤالات سايردروس همانندسؤالات دانش‌آموزان پايه سوم راهنمايي تحصيلي خواهد بود.

تبصره 3- نتيجه ارزشيابي جامع، مطابق مقررات مربوط به داوطلبان آزاد و مفاد اين آيين‌نامه اعلام خواهد شد.

 

ماده (34) :

 به‌ قبول‌ شدگان‌‌‌ پايه‌ سوم‌ راهنمايي‌ علاوه‌ بر كارنامه‌ ، گواهينامه‌ پايان‌تحصيلات‌ دوره‌ سه‌ ساله‌ راهنمايي‌ تحصيلي‌ نيز اعطاء مي‌شود.

 

ماده (35) :

دفتر ثبت ارزشيابي تحصيلي و تربيتي مدرسه بايد حداكثر يک ماه پس از آخرين ارزشيابي در آن سال پلمپ شده و توسط فردي كه از سوي اداره آموزش و پرورش مأمور مي‌شود بررسي، مسدود، مهر و امضاء گردد.

 

ماده (36):

ارزشيابي دانش آموزان دوره عمومي بزرگسالان و مدارس ايراني خارج از کشور طبق مفاد اين      آيين نامه انجام مي گيرد.

تبصره- درس آموزش دفاعي از جدول مواد درسي مدارس ايراني خارج از کشور و درس ورزش از جدول مواد درسي دوره راهنمايي تحصيلي بزرگسالان( شبانه ) حذف مي شود.

 

ماده (37) :

اوراق ارزشيابي هاي پاياني نوبت دوم و تجدیدی حداكثر به مدت شش ماه بعد از پايان سال تحصيلي نگهداري و سپس برابر مقررات امحاء مي‌شود، ولي دفاتر ثبت ارزشيابي مدرسه به طور دائم نگهداري مي‌شود. كارنامه تحصيلي دانش‌آموز نيز تا مدتي كه برابر مقررات تحويل ولي وي نشده است بايد در مدرسه حفظ گردد.

 

ماده (38):

با متخلفان در ارزشيابي، طبق آيين نامه رسيدگي به تخلفات امتحانی مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش رفتار مي شود.

 

ماده (39) :

نظارت بر برگزاري ارزشيابي‌هاي پیشرفت تحصیلی دوره راهنمایی تحصیلی داخل و خارج كشور  برعهده  معاونت  آموزش و پرورش  عمومي  و با همکاری  معاونت توسعه  مشارکتهای مردمی  می باشد.

تبصره – نظارت بر ارزشیابی های پیشرفت تحصیلی دوره راهنمایی مراکز آموزشی سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان و سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور( حسب مورد) به عهده سازمان مربوط خواهد بود.

 

ماده(40) :

با تصویب این آیین نامه مقررات مغایر لغو می شود.

 


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک