وبلاگ آموزشي زراعتکار        *بزرگترین فن زندگی استفاده از فرصت های بی نظیری است که بر ما می گذرد .        *افراد ضعیف الاراده همیشه منتظر معجزات و وقایع خارق العاده هستند، افراد قوی الاراده ، خود خالق معجزات و وقایع خارق العاده هستند         * انسان برای پيروزی آفريده شده است، او را ميتوان نابود کرد ولی نميتوان شکست داد.         * *آنکه می‌خواهد روزی پريدن آموزد، نخست می‌بايد ايستادن، راه رفتن، دويدن و بالارفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی‌کنند.        *اندیشیدن آسان است و عمل کردن دشوار. اما مشکل ترین کارها عمل کردن به چیز هایی است که می اندیشیم        . مدیریت علم هنر آموخته هاست مدیریت هنر است، هنر آموختن هر آن چه سال ها با سعي و تلاش اندوخته است.         سكوت حصاري است دور حكمت        * بزرگترین فن زندگی استفاده از فرصت های بی نظیری است که بر ما می گذرد.        *سخاوت آن نیست که آنچه را من بیش از تو به آن نیاز دارم به من ببخشی ، بلکه آن است که به من ببخشی ، آنچه بیش از من به آن احتیاج داری         *افراد ضعیف الاراده همیشه منتظر معجزات و وقایع خارق العاده هستند، افراد قوی الاراده ، خود خالق معجزات و وقایع خارق العاده هستند        *آنکه می‌خواهد روزی پريدن آموزد، نخست می‌بايد ايستادن، راه رفتن، دويدن و بالارفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی‌کنند.         ** انسان برای پيروزی آفريده شده است، او را ميتوان نابود کرد ولی نميتوان شکست داد..       

html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > آموزشی - آیین نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دوره راهنمایی تحصیلی -2


وبلاگ آموزشی زراعتکار 
آیین نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دوره راهنمایی تحصیلی -2

 

ماده (21) :

از دانش‌آموزي كه در ارزشيابي نوبت دوم و يا شهريورماه در يك يا چند ماده درسي غيبت موجه داشته باشد با پيشنهاد مدير مدرسه و موافقت شوراي مدرسه تا دو هفته پس از پايان آن نوبت، ارزشيابي به عمل می آید.

 

ماده (22) :

غايبین موجه داوطلب آزاد در ارزشيابي نوبت دوم و شهريورماه مي‌توانند در صورت موافقت كميسيون خاص اداره آموزش و پرورش محل، تا دو هفته پس از پايان ايام ارزشيابي، در ارزشيابي درس يا دروس مربوط شركت كنند.

 

ماده (23) :

از دانش‌آموزان تجديدي كه در كلاس‌هاي جبراني تابستاني شركت مي‌نمايند، بلافاصله پس از اتمام دوره با رعايت ساير مقررات مربوط ارزشيابي به عمل مي‌آيد. نمره قبولي اينگونه دانش‌آموزان در ستون شهريور ماه درج خواهد شد.

تبصره - دانش‌آموزاني كه در اين ارزشيابي در درس يا دروسي نمره قبولي كسب ننمايند اجازه دارند مجدداً در نوبت بعدي ارزشيابي آن درس يا دروس شركت كنند.

 

ماده (24):

دانش آموزاني که ارزشيابي آنان به علل مختلف از قبيل حوادث غيرمترقبه یا بلاياي طبيعي برگزار نشده و يا اوراق ارزشيابي آنان مفقود يا معدوم گرديده است مي توانند با تاييد کميسيون خاص اداره آموزش و پرورش منطقه در اولين فرصت و حداکثر تا يکماه پس از پايان ايام ارزشيابي در ارزشيابي مجدد شرکت نمايند.

 

ماده (25):

دانش آموزاني که به دلايل موجه از قبيل شرکت در المپيادها و دوره هاي آموزشي مربوط، مسابقات علمي، فرهنگي، ورزشي و نظاير آن و با تشخيص کميسيون خاص اداره آموزش و پرورش موفق به شرکت در ارزشيابي مربوط نمي شوند، مي توانند علاوه بر استفاده از ماده 21 در نوبت ارزشيابي بعدي شرکت کنند. قبولي آنان به عنوان قبولي در ارزشيابي نوبت قبل محسوب خواهد شد.

 

ماده (26):

کليه کساني که يکي از بستگان درجه اول آنها در طول سال تحصيلي شهيد، اسير يا مفقود مي گردد و همچنين دانش آموزاني که يکي از بستگان درجه اول آنها در فاصله يک ماه قبل از آغاز ارزشيابي نوبت دوم يا شهريور ماه فوت مي شود، در آن نوبت ارزشيابي مردود نخواهند شد. اين قبيل افراد مي توانند علاوه بر نوبت هاي ارزشيابي مذکور در يک نوبت ارزشيابي ديگر همراه با غایبین موجه شرکت کنند.

 

ماده (27):

نمره ارزشيابي نوبت‌هاي اول، دوم و تجديدي و وضعيت  انضباط حداكثر يك ماه پس از خاتمه ارزشيابي در دفتر ثبت ارزشيابي مدرسه و كارنامه تحصيلي دانش‌آموزان در ستون‌هاي جداگانه به صورت رايانه‌اي ثبت مي‌شود.

تبصره - كارنامه دانش‌آموزان و دفتر ثبت ارزشيابي مدرسه حداكثر يك ماه پس از اعلام نتيجه قطعي ارزشيابي به امضاي مدير و مسئول ثبت نمرات مي‌رسد و با مهر مدرسه مهر مي‌گردد.

 

ماده (28):

قبول شدگان ساعي و برجسته پايه اول راهنمايي تحصيلي با رعايت شرايط زير و تقاضاي کتبي ولي خود مي توانند در ارزشيابي شهريور ماه پايه دوم راهنمايي شرکت نمايند ودر صورت موفقيت به صورت جهشي به پايه سوم راهنمايي ارتقاء يابند:

الف) معدل کل پايه اول آنان حداقل 18 و نمره نوبت دوم آنان در هر درس حداقل 15 باشد.

ب) در ارزشيابي شهريور ماه پايه دوم در هيچ يک از مواد درسي نمره کمتر از 16 کسب ننمايد.

تبصره 1- نمرات قبول شدگان ارزشيابي جهشي در ستون شهريور ماه دفتر ثبت ارزشيابي و کارنامه تحصيلي ثبت، و با ذکر استناد به مفاد اين ماده مهر و امضا مي شود.

تبصره 2-  شرایط جهش در مدارس راهنمایی تحصیلی وابسته به سازمان  ملی  پرورش استعداهای درخشان به شرح ذیل می باشد:

الف) معدل کل دانش آموز حداقل 19 بوده و در ارزشیابی نوبت دوم در هیچ یک از مواد درسی نمره کمتر از 18 نداشته باشد.

ب) در ارزشیابی مربوط به جهش تحصیلی که در شهریور ماه برگزار می شود، در هیچ یک از مواد درسی نمره کمتر از 17 کسب ننماید.

 

ماده (29):

افراد مشروحه زیر با رعايت حداقل سن متعارف که براي پايه هاي اول تا سوم دوره راهنمايي تحصيلي به ترتيب 11، 12 و 13 سال تمام مي باشد، مي توانند با درخواست کتبي و تأييد مراجع مربوط و معرفي اداره آموزش و پرورش منطقه/ ناحيه/ شهرستان در ارزشيابي ورودی(تعيين پايه تحصيلي) - که از کليه درسهاي مربوط به آن پايه به عمل مي آيد- در اولين نوبت رسمي ارزشيابي،همراه باساير دانش آموزان شرکت کنند و در صورت قبولي در کليه درسهاي هر پايه مدرک قبولي براي آنان صادر مي شود و با رعايت شرايط مجاز به ادامه تحصيل خواهند بود:

1- افرادي که قسمتي از تحصيلات خود را در مدارس خارجي گذرانيده اند و مدرک تحصيلي آنان قابل ارزشيابي در کميسيون ارزشيابي مدارک تحصيلي خارجي نمي باشد و يا هيچگونه مدرک تحصيلي که ميزان تحصيلات خارجي آنها را مشخص کند نداشته باشند.

2- افرادي که به دليل عدم دسترسي به مدرسه يا بيماري نتوانسته اند به موقع وارد مدرسه شوند.

3-  دانش آموزاني که بخشي از مدارک تحصيلي آنان در اثر حوادثي از قبيل سيل، زلزله، جنگ، آتش سوزي و .... از بين رفته و هيچگونه سابقه اي از مدارک آنان وجود نداشته باشد.

4-افرادي که در ادامه تحصيل آنان فاصله ايجاد شده است مشروط بر آنکه داراي مدرک پنجم ابتدايي باشند.

تبصره 1- ارزشيابي ورودی (تعيين پايه) در دوره راهنمايي تحصيلي طبق مفاد اين آيين‌نامه به صورت يك نوبتي است وموادارزشيابي و شرايط قبولي آنان مانند داوطلبان آزاد خواهد بود. در صورت مردودي ، مدرسه مي‌تواند از وي درپايه پايين‌تر ارزشيابي به عمل آورد.

تبصره 2- نمرات ارزشيابي ورودی (تعيين پايه) قبول‌شدگان در ستون ملاحظات دفتر ارزشيابي آن سال و كارنامه تحصيلي آنان ثبت مي‌شود. شماره معرفي‌نامه با اشاره به ماده 29  اين آيين‌نامه در ستون ملاحظات درج و توسط مدير مدرسه امضاء و مهر مي شود.

تبصره 3- چنانچه مدارک تحصيلي خارجي دانش آموزي جهت ارزشيابي ناقص باشد و تا پايان ارزشيابي خرداد ماه پايه تحصيلي قطعي دانش آموز توسط کميسيون ارزشيابي مدارک خارجي مشخص نشود، ارزشيابي خرداد و شهريور وي به عنوان ارزشيابي ورودی (تعيين پايه) محسوب خواهد شد و چنانچه دانش آموز در ارزشيابي شهريور ماه قبول نشود مي تواند جهت تعيين پايه در ارزشيابي دروس پايه پايين تر به صورت يک نوبتي شرکت کند.

تبصره 4- در مورد دانش آموزان استثنایی، به حداقل سن متعارف در هر پایه تحصیلی در این ماده 2 سال اضافه  می شود.

 

ماده (30):

دانش آموزاني که به دلايل مختلف از قبيل عدم دسترسي به مدرسه، تکرار پايه و وقفه تحصيلي در شرايط سني بالاتر از سن متعارف پايه تحصيلي خود قرار دارند، مي توانند در صورت قبولي در ارزشيابي خرداد ماه با حداقل معدل (14)، در شهريور ماه همان سال تحصيلي در ارزشيابي پايه بالاتر در مدرسه قبلي يا مدرسه جديدي که براي ادامه تحصيل ثبت نام کرده اند، به صورت يک نوبتي شرکت کنند و در صورت احراز شرايط قبولي به پايه بعدي ارتقاء يابند.

تبصره: کارنامه و دفتر ارزشيابي تحصيلي براي شرکت کنندگان در ارزشيابي موضوع اين ماده به صورت يک نوبتي تنظيم مي گردد.

 

ماده (31):

دانش آموزاني که تا پايان شهريور ماه  شرايط قبولي پايه  سوم  راهنمايي  تحصيلي را احراز        نمي کنند، مي توانند در ارزشيابي نوبت دي ماه سال تحصيلي بعد به صورت داوطلب آزاد در ارزشيابي دنباله دروس خود شرکت کنند و در صورت کسب شرايط قبولي، گواهينامه پايان تحصيلات دوره راهنمايي تحصيلي را دريافت نمايند.

تبصره 1- اين مصوبه شامل آن دسته از دانش آموزان مدارس روزانه که تا پايان شهريور ماه داراي حداقل 16سال تمام مي باشند و همچنين دانش آموزان مدارس بزرگسالان، داوطلبان آزاد، بزرگسالان شرکت کننده در ارزشيابي جامع و دارندگان کارنامه مردودي سال سوم راهنمايي در سالهاي قبل مي شود.

تبصره 2- افرادي که در ارزشيابي دي ماه شرايط قبولي پايه سوم راهنمايي تحصيلي را کسب     مي کنند به شرط دارا بودن ساير شرايط، مي توانند از نيمسال دوم در دبيرستانهاي بزرگسالان ثبت نام کرده و ادامه تحصيل دهند.

تبصره 3- سئوالات ارزشيابي اين گونه دانش آموزان از تمام محتواي کتاب هاي درسي مربوط طرح خواهد شد.

ماده (32) :

ارزشيابي داوطلبان آزاد دوره راهنمايي تحصيلي با رعايت بندهاي زير برگزار مي‌شود :

الف) مواد و تبصره‌هايي از اين آيين‌نامه كه ناظر بر تحصيلات ضمن سال تحصيلي دانش‌آموزان است، شامل داوطلبان آزاد نخواهد بود.

ب) براي داوطلبان آزاد نمره ارزشيابي تكويني منظور نمي‌شود.

ج) داوطلبان آزاد از ارزشيابي انضباط ودروس ورزش و پرورشي معاف اند و براي آنان در این دروس نمره‌اي منظور نمي‌شود.

د) داوطلبان آزاد از گذراندن بخش عملي درس آمادگي دفاعي معاف بوده و نمره بخش نظري به عنوان نمره اين درس منظور خواهد شد.­­

ﻫ) داوطلبان آزاد و دانش‌آموزان مدارس بزرگسال پايه اول راهنمايي تحصيلي كه واجد شرايط مندرج در ماده 28 اين آيين‌نامه مي‌باشند مي‌توانند شهريورماه در ارزشيابي جهشي شركت کنند و در صورت احراز شرايط مندرج در ماده مذكور به پايه سوم راهنمايي ارتقاء يابند.

 

ماده (33) :ارزشيابي جامع

دارندگان مدرك قبولي پايه پنجم ابتدايي مشروط بر آنكه حداقل 18 سال تمام سن داشته باشند، می توانند در زمان برگزاري ارزشيابي نوبت دوم يا شهريور ماه پايه سوم راهنمايي تحصيلي به صورت داوطلب آزاد در ارزشيابي جامع شركت كنند و در صورت موفقيت كارنامه قبولي پايه سوم راهنمايي تحصيلي را دريافت نمايند.

تبصره1- مبناي محاسبه سن، اول مهرماه هر سال تحصيلي خواهد بود.

تبصره 2- سؤالات دروس تعليمات ديني،اجتماعي،تاريخ وجغرافيا درارزشيابي جامع ازكتاب‌هاي هر سه پايه دوره راهنمايي تحصيلي به نسبت 5 نمره ازپايه اول،5 نمره ازپايه دوم و10 نمره ازپايه سوم طرح مي‌شود.سؤالات سايردروس همانندسؤالات دانش‌آموزان پايه سوم راهنمايي تحصيلي خواهد بود.

تبصره 3- نتيجه ارزشيابي جامع، مطابق مقررات مربوط به داوطلبان آزاد و مفاد اين آيين‌نامه اعلام خواهد شد.

 

ماده (34) :

 به‌ قبول‌ شدگان‌‌‌ پايه‌ سوم‌ راهنمايي‌ علاوه‌ بر كارنامه‌ ، گواهينامه‌ پايان‌تحصيلات‌ دوره‌ سه‌ ساله‌ راهنمايي‌ تحصيلي‌ نيز اعطاء مي‌شود.

 

ماده (35) :

دفتر ثبت ارزشيابي تحصيلي و تربيتي مدرسه بايد حداكثر يک ماه پس از آخرين ارزشيابي در آن سال پلمپ شده و توسط فردي كه از سوي اداره آموزش و پرورش مأمور مي‌شود بررسي، مسدود، مهر و امضاء گردد.

 

ماده (36):

ارزشيابي دانش آموزان دوره عمومي بزرگسالان و مدارس ايراني خارج از کشور طبق مفاد اين      آيين نامه انجام مي گيرد.

تبصره- درس آموزش دفاعي از جدول مواد درسي مدارس ايراني خارج از کشور و درس ورزش از جدول مواد درسي دوره راهنمايي تحصيلي بزرگسالان( شبانه ) حذف مي شود.

 

ماده (37) :

اوراق ارزشيابي هاي پاياني نوبت دوم و تجدیدی حداكثر به مدت شش ماه بعد از پايان سال تحصيلي نگهداري و سپس برابر مقررات امحاء مي‌شود، ولي دفاتر ثبت ارزشيابي مدرسه به طور دائم نگهداري مي‌شود. كارنامه تحصيلي دانش‌آموز نيز تا مدتي كه برابر مقررات تحويل ولي وي نشده است بايد در مدرسه حفظ گردد.

 

ماده (38):

با متخلفان در ارزشيابي، طبق آيين نامه رسيدگي به تخلفات امتحانی مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش رفتار مي شود.

 

ماده (39) :

نظارت بر برگزاري ارزشيابي‌هاي پیشرفت تحصیلی دوره راهنمایی تحصیلی داخل و خارج كشور  برعهده  معاونت  آموزش و پرورش  عمومي  و با همکاری  معاونت توسعه  مشارکتهای مردمی  می باشد.

تبصره – نظارت بر ارزشیابی های پیشرفت تحصیلی دوره راهنمایی مراکز آموزشی سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان و سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور( حسب مورد) به عهده سازمان مربوط خواهد بود.

 

ماده(40) :

با تصویب این آیین نامه مقررات مغایر لغو می شود.

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   آموزشی

اینجانب احمد زراعتکار مدیر یکی از آموزشکاههای راهنمایی آموزش و پرورش شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالی می باشم این وبلاگ آموزشی را برای استفاده ی تمامی دانش آموزان گرامی و دبیران ارجمند طراحی کرده ام .امیدوارم با نظرات سازنده همیار ما باشید.ضمنا جهت دسترسی آسان به موضوعات مورد نظر از سایتهای مختلف آموزشی نیز با ذکر منبع (رعایت حقوق نویسنده ) استفاده شده است. باتشکر

آرشیو مطالب دی ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۰
آذر ۱۳۸۹
مرداد ۱۳۸۹
خرداد ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۸
دی ۱۳۸۸
آبان ۱۳۸۸
شهریور ۱۳۸۸
تیر ۱۳۸۸
اردیبهشت ۱۳۸۸
فروردین ۱۳۸۸
اسفند ۱۳۸۷
بهمن ۱۳۸۷
دی ۱۳۸۷
آذر ۱۳۸۷
آبان ۱۳۸۷
مهر ۱۳۸۷
شهریور ۱۳۸۷
مرداد ۱۳۸۷
تیر ۱۳۸۷
خرداد ۱۳۸۷
اردیبهشت ۱۳۸۷
فروردین ۱۳۸۷
اسفند ۱۳۸۶
بهمن ۱۳۸۶
دی ۱۳۸۶
آذر ۱۳۸۶
آبان ۱۳۸۶
مهر ۱۳۸۶
شهریور ۱۳۸۶
مرداد ۱۳۸۶
تیر ۱۳۸۶
خرداد ۱۳۸۶
آرشيو
آرشیو موضوعی نمونه سوالات امتحانی ابتدایی-راهنمایی-دبیرستان
لینگستان آموزشی
آیین نامه های اجرایی ،آموزشی و امتحانات مدارس
دانستنی های خراسان شمالی
طرح درس روزانه و سالانه
تقویم اجرایی شورای دبیران
تقویم اجرایی سالانه آموزشگاه
برنامه اجرایی سالانه آموزشگاه
گالری عکس
عمومی
طنز ، شعر ، معما و سرگرمی
روانشناسی
مدیریت آموزشگاهی
آموزشی
مقاله ها
خاطرات و رخدادها
لینک دوستان وزارت آموزش و پرورش
وزارت علوم، تحقبقات و فناوري
دفتر برنامه ریزی و تالیف كتب درسی
سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالي-فیش حقوقی
سایت مدیران ابتدایی بجنورد
پورتال مدارس خراسان شمالی
رزرو اینترنتی اسکان فرهنگیان
آدرس پايگاه هاي اينترنتي عمومي
آدرس پايگاه هاي اينترنتي خبري
آدرس پايگاه هاي اينترنتي آموزشي
آدرس پايگاه هاي اينترنتي ويژه كودك
آدرس هاي اينترنتي موزه ها و نمايشگاه ها
آدرس پايگاه هاي اينترنتي دانشگاههاي داخلي
آدرس پايگاه هاي اينترنتي ورزشي
متن قرآن همراه با ترجمه استاد حسين انصاريان
فهرست سايتهاي مرتبط /مفيد باآموزش و پرورش
سایت های مرتبط با آموزش از راه دور
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
لغت نامه دهخدا
فرهنگ لغت،انگلیسی ،فرانسه
تفسیر نمونه
تفسير الميزان
چه کسانی به شمالینک داده اند؟
پر بيننده ترين سايتها
سازمان دانش آموزی ایران
سازمان سنجش و آموزش كشور
دانشگاه پيام نور
جاذبه های گردشگری ایران
ليست دانشگاههاي جهان
ليست كالجها و دانشگاههاي آنلاين
جامعه شناسی ایران
خبرگزاري هاي ايران
روزنامه هاي ايران
ساعتهاي جهان
موتورهاي جستجوگر
سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران
مرکز آمار ایران
سایت اهداء عضو
گل آقا (کيومرث صابري)
آپلود عکس
ليست وبلاگ هاي بروزشده
نظامهای آموزشی 40کشور جهان
یونیسف
شبستان
شبکه آموزشی رشد
پرداخت اینترنتی قبوض
مخابرات 118
شرکت مخابرات خراسان شمالی- پرداخت قبوض
طراحی وب سایت
مدیریت وبلاگ شخصی
لینک روزانه وب سایت پ شهدای فرهنگی
مقاله | تحقیق | حقوقی
بجنورد1400
كميسيون فناوري اطلاعات وارتباطات بجنورد
تفکر زیبا
کمک درسی
از فرش تا عرش
آموزشگاه بدر
دبستان پسرانه شهدای فرهنگی بجنورد
غیر انتفاعی اسوه بجنورد
دبستان ابتدایی وحدت بجنورد
دبستان شهید حسن ملایی حمیدآباد
دایرکتوری سایتهای آموزشی
تکنولوژی آموزشی
گروههاي آموزشي ن2 تبريز
دنیای حرفه و فن
بزرگترین وبلاگ آموزشی
تحولات حسابداری در ایران
دوست کجا؟ راه کدام؟
گروههای آموزشی ن 2 کرج
گروه درسی حرفه و فن میناب
گروه علوم اجتماعی اصفهان
سازمان دانش آموزی ن 1 کرج
زبان انگليسي سرايان
سرگروه تربیت بدنی رباط کریم
آموزش ابتدايي زير بناي آموزش و پرورش
بزرگترین مرکز اختصاصی کامپیوتر
مدیریتی اقتصادی رسانه ای
آموزش گام به گام عربی
بانک مقالات علمی
ترانه های کودکان
مختصري درباره خراسان شمالي
مدیر مدرسه
مدیریت نوین مدارس
مدیریت مدارس
تستهای کنکورعربی عمومی
آرزو شیرین زبان
نوشته های یک معلم
گروه آموزشی حرفه وفن کنگان
گروه آموزشی انگلیسی کنگان
آرشیو پیوندهای روزانه نویسندگان وبلاگ خروجی وبلاگ feed

Powered by WebGozar